Specialistkollegium

Specialistkollegium är ett obligatoriskt moment i specialistutbildningen för psykologer. Momentet hålls på plats eller digitalt och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen.

Specialistkollegiet omfattar tolv träffar i en grupp om åtta STP-psykologer och leds av en erfaren specialistpsykolog, en mentor. Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen avseende ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik.

Kursinnehåll

Specialistkollegiet syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen. Genom att i en vänlig och stödjande miljö uppmuntra till gemensamma diskussioner utifrån konkreta situationer och dilemman som deltagarna upplevt i sin yrkesvardag, integreras de teoretiska inslagen i utbildningen med de mer praktiska.
Omfattningen av specialistkollegium är 72 klocktimmar, jämnt fördelade på sex terminer (två heldagar per termin under tre år). Kollegierna är områdesövergripande och bör innehålla deltagare från olika inriktningar.
 
 
Kostnad
Avgiften för kollegium som hålls på plats är 33.000 kr exkl moms och för kollegium som hålls digitalt 27.000 kr exkl moms. Avgiften avser alla tre årens kollegium och den faktureras årsvis med 11.000 kr respektive 9.000 kr exkl moms per år.
 
Observera att du behöver meddela IHPU ifall du byter arbetsgivare och fakturaadress under kollegiets gång.
 
 

Om specialistkollegium

Specialistutbildningen omfattar flera moment som var för sig och tillsammans bidrar till specialistpsykologens utveckling:

  • Fördjupad teoretisk kompetens inom vald specialitet
  • Ökad yrkesskicklighet inom vald specialitet
  • Fördjupad kompetens avseende professionsfrågor, ledarskap, etik- och juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad praktik.

Den tredje av dessa delar representeras i specialistutbildningen av introduktionskursen och specialistkollegiet.

Under specialistkollegiet får deltagaren via övning och reflektion utvecklas tillsammans med STP-psykologer från andra specialiteter och verksamheter. Bredden i deltagargruppen ökar möjligheten att få syn på det psykologgemensamma och hur det kan vara till nytta inom det egna specialistområdet.
 Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik. 
 
Mentor och deltagare ansvarar tillsammans för kollegiets innehåll och att avsedda teman lyfts och genomarbetas. 
 
Ledarskapsmoment: Specialistkollegium som startas hösten 2022 eller senare innehåller ett obligatoriskt ledarskapsmoment. Momentet omfattar fyra av tolv träffar och innehåller inläsning, reflektion och diskussion gällande ledarskap och följarskap. Under momentet får deltagarna genomföra eget arbete med bland annat organisationsanalys och ett mindre utvecklingsuppdrag i egen verksamhet.

Varje enskild deltagare ansvarar för att hålla en god struktur vid mötena och bidra till ett gott samarbetsklimat. Mentorn har ytterst ansvar för att varje deltagare ges utrymme och kommer till tals. Sekretess råder inom kollegiet. En övergripande princip är att den blivande specialistpsykologen ska kunna vara förvissad om att känslig information som delas mellan deltagarna om personer, händelser eller organisationer inte kommer att spridas utanför kollegiet. I övrigt förutsätts den blivande specialisten följa Sveriges Psykologförbunds etiska riktlinjer.

 

Information till deltagare:

Vid anmälan till specialistkollegium tilldelas du en grupptillhörighet på önskad ort/digitalt. När gruppen är fulltecknad tilldelas en mentor. Mentor kontaktar deltagarna och bokar en första träff. Väntetiden är olika lång beroende på hur snabbt gruppen fulltecknas.

Bokningsvillkor

  • Anmälan är bindande efter två veckors ångerrätt.
  • Fakturering sker årsvis.
  • Betalningstiden är 30 dagar.
  • Vänligen kontrollera att korrekt fakturaadress och referensuppgifter anges direkt vid bokning.
  • Vid eventuellt byte av arbetsgivare, kontakta IHPU via e-post så att fakturaadress och referensnummer kan uppdateras innan fakturering. Om IHPU inte har mottagit någon information om arbetsgivarbyte kommer du som kursdeltagare ansvara för betalningen och fakturan skickas till dig.

 
Målgrupp

Leg psykolog som är antagen till specialistutbildningen.


Kommande tillfällen i

Stockholm

Adress/länk aviseras senare
Få platser kvar
11 000 kr exkl. moms

Malmö

Adress/länk aviseras senare
Få platser kvar
11 000 kr exkl. moms

Digital

Adress/länk aviseras senare
Få platser kvar
9 000 kr exkl. moms

Göteborg

Adress/länk aviseras senare
Platser finns
11 000 kr exkl. moms