Specialistkollegium

Specialistkollegium är ett obligatoriskt moment i specialistutbildningen för psykologer. Momentet hålls på plats eller digitalt och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen.

Specialistkollegiet omfattar tolv träffar i en grupp om åtta STP-psykologer och leds av en erfaren specialistpsykolog, en mentor. Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen avseende ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik.

Kursinnehåll

Specialistkollegiet syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen. Genom att i en vänlig och stödjande miljö uppmuntra till gemensamma diskussioner utifrån konkreta situationer och dilemman som deltagarna upplevt i sin yrkesvardag, integreras de teoretiska inslagen i utbildningen med de mer praktiska.
Omfattningen av specialistkollegium är 72 klocktimmar, jämnt fördelade på sex terminer (två heldagar per termin under tre år). Kollegierna är områdesövergripande och bör innehålla deltagare från olika inriktningar.
 
 
Kostnad
Avgiften för kollegium som hålls på plats är 33.000 kr exkl moms och för kollegium som hålls digitalt 27.000 kr exkl moms. Avgiften avser alla tre årens kollegium och faktureras i sin helhet efter första kollegieträffen.  


Om specialistkollegium

Specialistutbildningen omfattar flera moment som var för sig och tillsammans bidrar till specialistpsykologens utveckling:

 • Fördjupad teoretisk kompetens inom vald specialitet
 • Ökad yrkesskicklighet inom vald specialitet
 • Fördjupad kompetens avseende professionsfrågor, ledarskap, etik- och juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad praktik.

Den tredje av dessa delar representeras i specialistutbildningen av introduktionskursen och specialistkollegiet.

Under specialistkollegiet får deltagaren via övning och reflektion utvecklas tillsammans med STP-psykologer från andra specialiteter och verksamheter. Bredden i deltagargruppen ökar möjligheten att få syn på det psykologgemensamma och hur det kan vara till nytta inom det egna specialistområdet.

Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik. 
 
Mentor och deltagare ansvarar tillsammans för kollegiets innehåll och att avsedda teman lyfts och genomarbetas. 
 

Varje enskild deltagare ansvarar för att hålla en god struktur vid mötena och bidra till ett gott samarbetsklimat. Mentorn har ytterst ansvar för att varje deltagare ges utrymme och kommer till tals. Sekretess råder inom kollegiet. En övergripande princip är att den blivande specialistpsykologen ska kunna vara förvissad om att känslig information som delas mellan deltagarna om personer, händelser eller organisationer inte kommer att spridas utanför kollegiet. I övrigt förutsätts den blivande specialisten följa Sveriges Psykologförbunds etiska riktlinjer.

Ledarskapsmoment

Specialistkollegiet ska innehålla arbete med ledarskap. Det finns material framtaget för detta som rekommenderas men som kan modifieras i samråd mellan deltagare och mentor. Momentet omfattar fyra av 12 träffar och innehåller inläsning, reflektion och diskussion gällande ledarskap och följarskap. Deltagarna får genomföra eget arbete med bland annat organisationsanalys och ett mindre utvecklingsuppdrag i egen verksamhet. 

 

Information till deltagare

Vid anmälan till specialistkollegium får du en plats i nästkommande grupp på önskad ort eller digitalt. När gruppen är fulltecknad tilldelas en mentor. Mentorn kontaktar deltagarna och bokar den första träffen. Väntetiden är olika lång beroende på hur snabbt gruppen fulltecknas och det tar upp till ett halvår. 

Grundregeln är att deltagaren fullföljer specialistkollegium från början till slut i samma grupp. Det är inte möjligt att ta uppehåll och frånvaro hanteras enligt 

 • Upp till 25 % frånvaro - mentorn ansvarar för komplettering inom ramen för befintligt kollegium
 • 25-50 % frånvaro – deltagaren går samlingskollegium (1 år, 4 träffar)
 • Över 50 % frånvaro – kollegiet får gås om i sin helhet

Vid eventuellt byte av arbetsgivare under kollegietiden regleras de ekonomiska förehavandena mellan kursdeltagare och arbetsgivare. IHPU kan inte vara behjälplig med denna reglering.


Bokningsvillkor

 • Bokningen är bindande efter två veckors ångerrätt.
 • Vid anmälan försäkrar du att den som bekostar kursen är införstådd med bokningsvillkoren.
 • Faktura på hela kursavgiften skickas ut när kollegiets första träff genomförts.
 • Betalningstiden är 30 dagar.
 • Då kollegiegrupperna är fasta upptar du en plats som ingen annan kan ta över när kollegiet startat. Om du efter start avslutar ditt deltagande i specialistkollegiet återbetalas inte någon del av kursavgiften, oavsett anledning.  
  Ångerrätt

  När du ingår detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att frånträda avtalet – ångerrätt – i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Denna ångerrätt gäller i 14 dagar räknat från den dag du anmäler dig. 

  Standardformulär för utövande av ångerrätten, klicka här.

Målgrupp

Leg psykolog som är antagen till specialistutbildningen.


Kommande tillfällen i

Göteborg

Adress/länk aviseras senare
2035-01-01 10:00 - 17:00
Få platser kvar
33 000 kr exkl. moms

Malmö

Adress/länk aviseras senare
2035-01-01 10:00 - 17:00
Platser finns
33 000 kr exkl. moms

Digital

Adress/länk aviseras senare
2035-01-01 10:00 - 17:00
Få platser kvar
27 000 kr exkl. moms

Stockholm

Adress/länk aviseras senare
2035-01-01 10:00 - 17:00
Få platser kvar
33 000 kr exkl. moms