Specialistkurs i EMDR, del 1 och 2

Detta är IHPUs specialistkurs i terapiformen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Kursen är ackrediterad inom specialistordningen för psykologer och räknas som två fördjupningskurser inom specialiteten psykologisk behandling/psykoterapi. Kursen kan även godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Kursinnehåll

Specialistkursen i EMDR omfattar totalt 8 heldagar uppdelade i två delkurser om vardera tre utbildningsdagar och en uppföljningsdag med praktiskt arbete mellan delkurserna. Totalt ingår ca 58 lärarledda timmar. Undervisningsformerna är föreläsningar, analyser av inspelade terapisessioner och praktikmoment i mindre grupper. I de mindre grupperna får deltagarna praktisera tillämpning av EMDR-terapin genom att växla mellan att vara klient, terapeut och observatör. Kursdeltagarna bör därför vara förberedda på att använda sig av egna erfarenheter under praktikpassen. Det praktiska arbetet leds av legitimerad psykolog eller psykoterapeut med utbildning i EMDR-handledning. Särskild tonvikt läggs på bibehållen integritet.


För att kursen ska godkännas som specialistkurs krävs deltagande på både del ett och två samt att en avslutande examination har genomförts och godkänts. Det går således inte att tillgodoräkna sig enbart en del som specialistkurs.

Mer information om exempelvis lärandemål, innehåll, examination och kurslitteratur hittas här  

Kursen följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa. Utbildningen är ackrediterat av EMDR Europa och godkänd av EMDR Sverige.


Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare även kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.


Specialistkursen är uppdelad i två delar:

Del 1: Genomgång av bakgrund, teoretisk modell, hur klienter förbereds för traumabearbetning samt detaljerad genomgång av det standardiserade grundprotokollet utifrån de tre perspektiven tidigare erfarenheter, triggers i nuet och installation av ett framtidsperspektiv.


Del 2: Fokuserar på vad som karaktäriserar mer komplex problematik och hur tillvägagångssättet flexibelt anpassas utifrån dessa förutsättningar med samtidigt bibehållande av grundmodellen. En förutsättning för del två är att deltagarna har skaffat sig praktiska kliniska erfarenheter genom att ha börjat tillämpa metoden vid ca 10 sessioner.

Den fjärde kursdagen i både del ett och del två har som syfte att repetera och integrera kursmaterialet med fokus på att lyfta oklarheter och ge möjlighet till handledning.Examination

Kursen bedöms som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs. Godkänt krävs också på praktiska övningar där deltagare ska visa att man kan tillämpa protokollet. Efter avslutade kurser görs en skriftlig hemtentamen av de deltagare som önskar tillgodoräkna utbildningen som en specialistkurs.


Kursledare

Kerstin Bergh Johannesson, legitimerad psykolog och psykoterapeut och psykoterapihandledare, disputerad inom psykotraumatologi vid medicinsk fakultet. Hon har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med hela spektrat av traumarelaterade störningar, från akuta kriser och trauman till PTSD och komplex PTSD. Kerstin Bergh Johannesson har en internationell utbildning i EMDR med ackreditering från både EMDR Institute, grundat av Francine Shapiro, och från den professionella organisationen EMDR Europa.

Dessutom medverkar särskilt utbildade EMDR-handledare, så kallade facilitatorer.


Kursupplägg och datum

En delkurs i EMDR omfattar totalt fyra kursdagar där tre hålls på plats och ligger samlat och en fjärde uppföljningsdag hålls på distans efter ett antal veckor.


Dag 1: kl 9.30 till ca kl. 18.00.

Dag 2: kl 8.30 - 17.30.

Dag 3: kl 8.30 - 16.00.


Uppföljningsdagen hålls digitalt på zoom: kl 9.00 - 16.00.

  • På del 1 hålls utbildningsdagarna den 11-13 september 2024 på plats i Uppsala och uppföljningsdagen den 18 oktober på zoom.
  • På del 2 hålls utbildningsdagarna den 12-14 mars 2025 på plats i Uppsala och uppföljningsdagen den 11 april 2025 zoom.


Målgrupp

Legitimerad psykolog.

Kommande tillfällen i

Uppsala

Adress/länk aviseras senare
2024-09-11 10:00 - 2025-04-11 17:00
Platser finns
35 000 kr exkl. moms